Blue Flower

Zakres oferty

 

- oddłużanie firm poprzez przywrócenie płynności finansowej (m.in. przy zastosowaniu konwersji zobowiązań wymagalnych na kapitał właścicielski lub na zobowiązania niewymagalne),
- pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw przy uwzględnieniu szczególnych utrudnień w formie finansowania dłużnego (m.in. kredytów, pożyczek, dotacji, leasingów ...) i/lub finansowania właścicielskiego (udziałowego),
- przekształcanie spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych) w spółki kapitałowe (akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością) i odwrotnie w celu ograniczenia ryzyka biznesowego prowadzonej działalności oraz optymalizacji efektów ekonomiczno - finansowych (w tym także i podatkowych),
- projektowanie i wdrażanie struktur organizacyjnych (liniowych, funkcjonalnych) oraz grup kapitałowych w celu ustrukturalizowania działań i procesów oraz zwiększenia zaangażowania pracowników i przyporządkowania odpowiedzialności,
- wprowadzanie zorganizowanych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu dokonując implementacji centrów zysków, przychodów, kosztów i inwestycji,
- pomoc przy wyprowadzaniu zaległości księgowych, rozliczeniowych umożliwiających szybkie wykorzystanie posiadanych zasobów informacyjnych, a przy tym sprawne i racjonalne podejmowanie decyzji (krótko- średnio- i długookresowych),
- doradztwo eksperckie ekonomiczno - finansowe zapewniające optymalne rozwiązanie zarówno w kwestii biznesowej, jak i podatkowej.